RODO

Regulamin i polityka prywatności
REGULAMIN

Informacje ogólne

Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO”. Zajęcia prowadzone są w Podkarpackim Centrum Sportów Walki w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 , 38-200 Jasło.
Warunkiem zapisu na zajęcia jest chęć uczestnictwa w zajęciach, poprzez osobisty kontakt z trenerami.  W przypadku, kiedy Uczestnik zajęć jest niepełnoletni, zapisać  Uczestnika zajęć musi jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko Regulaminu.
Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe z tego tytułu.
W przypadku organizowania przez klub zorganizowanych wyjść integracyjnych lub zajęć rekreacyjnych w plenerze, odpowiedzialność klubu ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej klubu oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń trenera lub instruktora.
Na terenie klubu może być prowadzona dokumentacja filmowa i fotograficzna, wykorzystana do celów informacyjnych i reklamowych. Uczestnicy zajęć zrzekają się wszelkich roszczeń związanych z wykorzystaniem ich wizerunku w tej dokumentacji oraz wyrażają zgodę na publikację materiałów zawierających ich wizerunek w Internecie i innych materiałach promocyjnych klubu oraz trenerów i instruktorów.Uczestnik w każdym momencie może wycofać swoją zgodę na publikację wizerunku, składając stosowne oświadczenie u trenerów. Wiążę się to jednak z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach klubowych.

Publikacja materiałów o charakterze multimedialnych ma za zadanie promocję klubu. Zajęcia odbywają się z zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: www.spartan-jaslo.pl

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie: www.spartan-jaslo.pl
Płatności za zajęcia można dokonać bezpośrednio u managera klubu / skarbnika.
Karnet ważny jest jeden  miesiąc od daty zakupu. Niewykorzystane treningi kupione w karnecie nie przechodzą na następny miesiąc.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości abonamentu.
Walutą zapłaty jest polski złoty.

Pierwszy trening jest GRATIS.

Organizacja zajęć

Uczestnicy treningów zobowiązani są do posiadania stroju sportowego.
Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.
O wyborze grupy zaawansowania decyduje trener.
Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności trenera (wyjątkiem jest wolna mata).
Podczas indywidualnych zajęć na wolnej macie nie można odbywać sparingów.
Bez zgody trenera nie wolno korzystać z urządzeń i przyborów treningowych. Przyrządy do ćwiczeń powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończeniu treningu, sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany.
W razie zauważenia zepsutego sprzętu lub braków utrudniających korzystanie ze sprzętu, należy niezwłocznie poinformować o tym trenera prowadzącego zajęcia.
W przypadku odniesienia kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.
Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko uczestnicy zajęć.

 

Opieka i nadzór

Opieka i nadzór nad nieletnimi Uczestników zajęć jest sprawowana przez trenerów w czasie trwania treningów
Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie nieletnich Uczestników zajęć na zajęcia treningowe oraz ich odbiór po zakończeniu treningu.

Postanowienia końcowe

Regulamin klubu obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć organizowanych przez  Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO”
Zakup karnetu lub wykupienie zajęć w klubie są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług.
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO” przetwarza dane osobowe Uczestników w celu wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z klubu, a także na potrzeby marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO” z siedzibą w Nawsie Kołaczyckie 64, 38-213 Kołaczyce, numer numer NIP 6852339583.

II. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji do grup sportowych, uczestnictwa w obozach i zawodach sportowych, warsztatach, szkoleniach i komunikacji mailowej dotyczącej zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO”, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, prawi wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków dotyczące realizowanych projektów, niedużej jednak niż do zakończenia projektu/zlecenia lub niezwłocznie po cofnięciu zgody o przetwarzaniu danych.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usług.

VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN JASŁO” z siedzibą w Nawsie Kołaczyckie 64, 38-213 Kołaczyce, numer numer NIP 6852339583.